Program for indeturnering øst 2018 1

Program for indeturnering øst 2018

 • Skrevet af: Nissen

 

Dansk Cricket-Forbund

INDENDØRSTURNERINGEN FOR

KØBENHAVN/SJÆLLAND 2018

 

OBS – ALLE KAMPE 2 X 12 OVERE MED MINDRE ANDET ER FASTSAT I DETTE PROGRAM, AFTALES ELLER FASTSÆTTES AF HALLEDEREN P.G.A. MANGLENDE HALTID.

Mærk: Læderbolde i senior- og juniorrækkerne

Mærk: Maksimumscoren for en gærdespiller er i første omgang 20 points (§ 7).

Indprentning af regler fra foregående år:

 • Spilles der på måtter, er bolde, der rammer før eller udenfor måtten eller på kanten af måtten, at betragte som en no ball.
 • I ungdomskampe skal gærdespilleren slå efter bolden (hvis det er rimeligt muligt at ramme den) ellers dømmes ikke udenom

 

Regler:

Den arrangerende klub (klubben i hvis hal kampene afvikles) skal sørge for, at resultatskemaerne . indscannes og mailes til svanholmc@mail.dk – eller afleveres til Søren Nissen – umiddelbart efter stævnets afslutning (evt, sendes til Svanholm CC, Svanholm Alle 2, 2660, Brøndby Strand). Skemaerne skal indsendes/scannes og mailes i en sådan form – med kampnumre påført – at turneringsledelsen kan aflæse såvel navne som resultater. Af hensyn til udregning af slutstillingen skal det være muligt at kontrollere kampens detaljer. Gennemgå skemaerne, inden de sendes og gør dem tilstrækkeligt oplysende.

De hold, der spiller kampene, skal føre skemaerne og sørge for, at de efterlades til den arrangerende klub, til samlet indsendelse. Det er ligeledes disse hold, der har ansvaret for at korrekt og fuldt navn påføres skemaerne. Sjusket/ulæselig angivelse af navn vil i en tvivlssituation blive anvendt imod det pågældende hold.

Et hold skal altid medbringe en reglementeret bold. Ved miniput- og lilleputkampe anvendes windballs (i lilleputstørrelse), ved drengekampe anvendes windballs (i seniorstørrelse) og junior- og seniorhold anvender gule læder- indendørsbolde, der for nogle kræver let beskyttelsesudstyr.

Nye regler, der dog blot nedfælder hidtil anvendt praksis:

 1. Anvendes plasticgærder er gærdespilleren også ude, selvom bolden kun rammer ”foden” af gærdet.
 2. Anvendes måtter er der no ball, hvis bolden rammer gulvet inden måttens begyndelse, måttens kant eller udenfor måtten

Afbud:

Udeblivelse uden afbud medfører bøder på 250 kr. pr. kamp. Det udeblevne hold pålægges desuden at afholde modstandernes rejseomkostninger, hvis der har været tale om rejse over længere afstande, og det ikke har været muligt at afvikle et program.

Udeblivelse med afbud medfører samme bødestraf som udeblivelse uden afbud, hvis afbuddet indtræffer så sent, at det ikke er muligt at underrette modstanderne. Afbud skal meddeles den arrangerende klub, evt. modstanderne.

Trækkes holdet, skal det meddeles turneringsleder Søren Nissen. Tillige skal det meddeles den arrangerende klub, hvis holdet trækkes indenfor den uge, hvor det er ansat til at spille.

Ved indplacering af hold i stillingerne anvendes reglerne i udendørsturneringsreglementet anvendes § 10.1 i udendørsreglementet.

               De almindelige cricketlove er gældende med følgende modifikationer:

 • 14 og 15 indeholder vejledende regler for turneringer med nybegyndere (der også kan anvendes i tilpasset form udendørs)
 • 1 Deltagerantal:

7 spillere på lilleputhold, 6 spillere på miniput-, pige-, dame-, drenge-, junior-, og seniorhold. Indtil 2 udskiftningsspillere kan anvendes, men kun henholdsvis 7 eller 6 spillere kan komme til gærdet eller være i marken samtidigt.

Mikroput- og miniputkampene afvikles som enkeltstævner og der kåres ikke nogen samlet vinder efter turneringens afslutning, se reglement § 14 og 15 og der spilles med „frit slag“ i stedet for „udenom“. Ved miniputkampe skal der være plastic-kegler tilstede (kan købes hos DCF).

 • 2 Bolde:

Der bruges små windballs til lilleputter og miniputter og store windballs til drenge. Under kampene i junior og seniorkampe anvendes de gule Kookaburra læder- indendørsbolde..

Det er de deltagende holds eget ansvar at sørge for en bold

 • 3 Udstyr:

Sædvanligt udendørsudstyr (skinner, handsker) er tilladt, men ikke påkrævet

 • 4 Pointsgivning:

Der gives 2 points for hvert løb og 1 point hver gang bolden rammer en væg (uanset om bolden kommer fra battet eller det er en bye (eller overthrow – se senere). Når bolden rammer en væg, gives der et point, uanset om der løbes, uanset om bolden rammer gærdet og uanset om gærdespilleren måtte blive løbet ud efterfølgende. Dog gives der ikke points, hvis bolden rammer en gærdespiller under løb.

Ved slag til den modsatte endevæg af banen gives 4 eller 6 points alt efter om bolden slås langs jorden eller i luften. Et slag til den modsatte endevæg betragtes som et grænseslag; gærdespillerne bytter således ikke ende og bolden er ude af spil, når den har ramt endevæggen. Der kan således ej heller gribes eller løbes ud fra et stød til endevæggen.

Ved overthrows gives 1 point ”pr. væg” (altså også kun et for endevæggen). Rammer bolden således p.g.a det første overthrow en sidevæg og p.g.a. det andet overthrow en endevæg gives i alt to points (plus de points, der måtte være løbet). Er der f.eks. løbet to gange og har gærdespillerens slag ramt en sidevæg og der er ramt to vægge p.g.a. overthrows gives 7 points.

Rammer bolden en sidevæg eller væggen bag gærdespilleren (uanset om det skyldes et slag, en bye eller en udenom og uanset om der løbes) tæller alene det, at bolden rammer væggen, 1 point. Rammer bolden dog – uden at markspillerne har rørt bolden – først en sidevæg og derefter en endevæg, gives dog kun l point. Opstår et overthrow ved at bolden har berørt en gærdespiller, skal pointene dog ikke tælle. Der tælles derimod overthrows, hvis bolden har ramt gærdet.

En udenom og fejl bold i de første 9 overe (eller ved nedskåret oversantal ¾ af overne) tæller 2 points (plus evt. points for væg og løb) – og der kastes ikke en ekstra bold. I de sidste 3 overe tæller udenom og fejl bold også 2 points, men der kastes også en ekstra bold.

Regel kun gældende for ungdomsrækkerne: Vurderer dommeren at gærdespilleren ville have haft en rimelig mulighed for at ramme en bold i legsiden, der er udenom efter de normale regler, dømmes kun udenom, hvis gærdespilleren har gjort et helhjertet forsøg på at ramme bolden.

Eksempler:

En udenom, hvor bagvæggen rammes uden at gærdespillerne skifter ende, vil således give 3 points – skifter gærdespillerne ende tæller en sådan udenom 5 points.

Ved fejl bold lægges øvrige points til ud over de 2 points, fejlbolden koster. Eksempelvis: Gærdespilleren slår bolden ud i væggen og gærdespillerne skifter ende en gang. Der gives 2 points for fejl bold, 2 for løbet og en for væggen – eller i alt 5 points. De tælles således i regnskabet: 2 i ekstrarubrikken og 3 til gærdespilleren.  

Dommerne bør i betragtning af de særlige forhold og det lille oversantal fortolke „udenomloven“ konsekvent og lade berettiget tvivl komme til gærdeholdets fordel. Særligt bør der skrides ind overfor kastning på legsiden og bevidst negativ kastning, men der skal tages hensyn til aldersgruppen, herunder spillernes færdigheder.

 • 5 Hvornår er gærdespilleren ude:

Som i udendørscricket, dog er „rene” greb fra væg, ribber o. lign. – men ikke fra stole og tilskuere gældende. Det gælder dog ikke greb fra endevæggen ved en “sekser”, jfr. § 4. Der fastsættes desuden specialregler for de enkelte haller for, hvor højt det er tilladt at slå bolden. Slås bolden højere, er gærdespilleren „slået ud”. Holdleder – anfører skal forud for kampen orientere sig om de særlige regler i hallen, og ukendskab til disse regler kan ikke påberåbes under kampen.

Bemærk, at for miniputrækken gælder dog, at der kun kan slås for højt, hvis loftet rammes.

 • 6 Antal overe:

Når intet andet er aftalt spilles med 12 overe til hvert hold og højst 3 overe til hver kaster. Såfremt det under en stævnedag bliver klart for den ansvarlige, at programmet ikke kan gennemføres uden en nedsættelse af overantallet, skal dette ske, men det skal meddeles holdledere/anføreren inden kampens start.

 • 7 Maksimumscore:

Hver enkelt gærdespiller må højst score 20 points, dog hvis han scorer f.eks. en firer eller sekser, når han står på f. eks 19, kan han komme på 23 eller 25. En gærdespiller, der har måttet gå ud, fordi han har scoret 20 points, kan komme ind igen, hvis der er flere overs tilbage, og de øvrige spillere er gået. Spillerne kommer ind i den rækkefølge, de har måttet forlade gærdet og i anden omgang gælder ligeledes, at gærdespilleren kun må score 20 points, uanset om der ikke måtte være flere spillere tilbage.

Totalt maksimum er 40, jfr. dog den indledende bestemmelse. Teoretisk set vil han således kunne komme op på 50 points.

 • 8 Oversafvikling:

Det påhviler holdene at sørge for, at overne afvikles hurtigt. Dommerne skal påse, at det sker. Det forkorter afviklingstiden kun at kaste fra den ene ende. I så fald skal gærdespillerne skifte gærde ved overskift.

 • 9 Pointstælling:

Dommerne tæller enten selv points eller kontrollerer, at det bliver gjort. De afgør indbyrdes alle tvivlsspørgsmål. Er der uenighed mellem dommerne, træffer den dommer, der efter normale spilleregler skal gøre det, afgørelse,

 • 10 Gærder:

Der anvendes plastikgærder.

 • 11 Pitchens længde:

For mikroputter 12 meter, for miniputter og for piger 15 meter og lilleputter 18 meter. For andre hold i øvrigt som for udendørs, dvs. 20,12 meter.

 • 12 Placering af hold:

Der gives 2 points for sejr, 1 point for uafgjort og 0 point for nederlag og udeblivelse. Ved pointlighed er de for udendørskampe gældende regler afgørende, dvs. først indbyrdes kamp. Hvis der ikke kan placeres efter denne regel søges der lavet omkamp, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, bruges igen udendørsreglementet.

 • 13 Aldersgrænser:

Det er de for den efterfølgende udendørssæson gældende aldersgrænse, der er afgørende.

Det medfører, at spillere,

der ikke er fyldt 19 år inden 1. september i 2018 kan spille på juniorhold

der ikke er fyldt 16 år inden 1. september i 2018 kan spille på drengehold

der ikke er fyldt 14 år inden 1. september 2018 kan spille på lilleputhold

der ikke er fyldt 12 år inden 1. september 2018 kan spille på miniputhold

 • 14 Regler for turneringer med miniputter, piger, nybegyndere, skoleturneringer o.l. (kanga-cricket o.l.):

Afstand mellem gærder er 15 meter. Der kan således spilles to kampe samtidig på tværs af hallen på en normal indendørsbane. Der aftales et antal overe til hvert hold – afhængig af den tid, der er til rådighed.  Holdene, der består af et lige antal spillere – hvis ikke andet er aftalt af 6 spillere – deles op i par. Hvert par modtager 4 overs af 3 bolde uanset, hvor mange gange, de mister deres gærde. Der kastes fra samme ende og markspillerne roterer mod uret, når der er over, så alle kommer til både at keepe og kaste. Ingen må kaste igen førend alle markspillerne har kastet. (Gærdespilleren betragtes som ude hvis han rammer loftet).

Hvert hold starter med 100 points, og hver gang en gærdespiller går, fratrækkes 3 points. Når en gærdespiller “går”, skal han skifte ende med makkeren, dog ikke hvis han løbes ud eller mister sit gærde på overens sidste bold. De to gærdespillere bytter kun plads ved overskift, hvis den samme gærdespiller har modtaget alle 3 bolde. Der anvendes ikke „normal udenom“ og „no ball”, derimod medbringes en „kegle/top“, og hvis der kastes en udenom, herunder en full toss over hoften og jordtrillere, anbringes bolden på denne kegle/top og gærdespilleren får et frit slag. Rammer han ikke bolden, får han ikke et nyt slag. Der må ikke slås “baglæns” (dvs. fra slaggrænsen og bagud). Hvis en gærdespiller alligevel kommer til at gøre det, får han første gang et omslag.

Keeperen stiller keglen/toppen op – og skal under spillet (herunder under kegleslaget) blive på sin plads bag gærdet.

” Ikke-slåeren” må først løbe, når slåeren har ramt bolden.

Et slag til den modsatte endevæg vil være at betragte som et grænseslag. Gærdespillerne bytter ende, hvis bolden slås langs jorden (4 point) og kan ikke løbes ud. Hvis bolden slås i luften direkte på bagvæggen (6 point), kan gærdespilleren derimod både blive løbet og grebet ud. I disse tilfælde fratrækkes 3 point og ingen point for grænseslag noteres.

Træneren /kastedommeren skal ved stikarm skride ind og forsøge at hjælpe kasteren til at kaste med strakt arm. Er dette ikke muligt, skal dommeren påse at kasteren ikke “tyrer”. Fortsætter kasteren med at ”tyre” med stikarm, skal der gives frit slag/kegleslag ligesom ved udenom. Af sikkerhedsmæssige årsager må ingen markspiller være placeret tættere end 10 meter fra slåeren.

 • 15 Kvik cricket – parcricket med underhåndskast

Vejledende regler for mikroputrækken samt skolekampe for 1.-2 klasse.

Afstanden mellem gærderne er ca. 12 meter. Der kan således spilles to kampe på tværs af hallen på en normal indendørsbane. Der spilles parcricket og i øvrigt som i miniput med nedenstående undtagelser: Hvert par får 4 overs a 2 bolde. Misser gærdespilleren to gange i træk, gives et frit kegleslag. Dog er der intet kegleslag, hvis gærdespilleren slår forbi bolden med vilje to gange i træk for at få kegleslag, da dette er unfair. Kasteren må selv vælge, om han kaster med strakt under- eller overarm.

 

Indeprogram Øst 2018

Turneringsinddeling

Senior Pulje A

Nørrebro, Ishøj , Svanholm I, AB I, Albertslund I, Svanholm II, Himalayan I (enkelt)

 1, 2 og 3 til slutspil om SM d. 25. marts

Senior Pulje B

Soraner, Svanholm III ,Hvidovre, AB II, Himalayan II, Albertslund II, Herlev , Køge, APM CCC(enkelt). Nr. 1 til slutspil d. 25.  marts

Juniorer

Svanholm I, Svanholm II, AB, KB, Ishøj, Glostrup, Køge, Albertslund. Nr. 1 og 2 til slutspil om DM i Ishøj d. 24.marts

Drenge

Ishøj, Svanholm, AB, Køge, Glostrup, Albertslund, KB. Nr. 1 og 2 til slutspil om DM i Ishøj.24 marts

Lilleput

Ishøj, Svanholm, Køge (tredobbelt).

Nr. 1 og 2 til slutspil om DM i Ishøj 24. marts.

Miniput

 Køge, Svanholm, Ishøj, Albertslund.  Kun stævner uden stillingsberegning – kampene indberettes ikke. Miniput-DM d.11. marts i Kolding. Alle hold kan deltage.

Alle klubber (uanset om de har tilmeldt sig miniputturneringen) kan deltage i Glostrups fastelavnsstævne d.10. februar og klubberne kan komme med enkeltspillere til turneringsdagene.

Vedr. miniput: Der spilles samtidig på to baner i samme hal. Hjemmeholdet skal skaffe afskærmning mellem banerne, et par windballs og nogle ”kegler” til at slå fra i tilfælde af udenom.

                                                           ———————–

 

Turneringsprogram 2018

Gildbroskolens hal,

Gildbrovej 39, 2635 Ishøj

Søndag d. 7. januar

Ishøjs drengestævne

 

Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635, Ishøj

Lørdag d. 13. januar

Kl. 11.00 Miniputstævne – alle hold

 

Køge Hallerne v/ Stadion

Søndag d. 14.  januar 

Køges lilleputstævne

 

Herstedøster Skole, Trippendalsvej2, 2620, Albertslund

Søndag d. 14 januar

Kamp 102……….kl. 11.00 Albertslund II – Himalyan II, sen.pulje B

Kamp 116………kl. 12 00 Himalayan II – Svanholm III, sen. pulje B

Kamp 119 ……..kl. 13.00 Albertslund II – Svanholm III, sen. pulje B  

    

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej 2, 2605, Brøndby

Lørdag d. 20. januar

Kamp 401…….. kl. 14.00    Svanholm I – Svanholm II, jun

kamp 402……. . kl. 15.00     Glostrup – Svanholm I, jun.

Kamp 403 ….…. kl. 16.00     Svanholm II – Glostrup, jun.

 

Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635, Ishøj

Søndag d. 21. januar

Kamp 519 .…….kl. 10.00   KB-AB, drenge

Kamp 521…….…kl. 10.45 KB-  Glostrup, drenge

Kamp 518….……kl. 11.45 AB – Ishøj, drenge

Kamp 520…….…kl. 12.45 Ishøj – Glostrup, drenge

kamp 4………… kl. 13.45 Ishøj  – Albertslund I, sen. pulje A.

kamp 5……… …. kl. 14.45 Albertslund I – Himalayan I , sen. pulje A.

kamp 6……..……kl. 16.30   Himalayan I – Ishøj , sen. Pulje A

 

Søndervangskolen, Florasvej 2, 2600 Glostrup
Lørdag d. 27.januar

kamp 507……..…  kl. 14.00    Svanholm – Glostrup, drenge

kamp 509…..…… kl. 14.45   Svanholm –AB, drenge

kamp 508…….…..kl. 15.45    Glostrup – Køge , drenge

kamp 510….……kl. 16.45      AB – Køge , drenge

 

Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635, Ishøj

Søndag d. 28. januar

Kamp   13……..kl. 10.00   Svanholm I – Ishøj , sen. Pulje A

Kamp   11…….kl. 10.50    Svanholm I – Himalayan  I , sen. Pulje A             

Kamp   14……..kl. 10.50    Ishøj – Nørrebro I, Sen. Pulje A

Kamp   12 …….kl. 12.50    Nørrebro I – Himalayan I, sen. Pulje A.

Kamp 601……..kl. 14.00   Svanholm- Ishøj, lp

Kamp 602 ……..kl. 14.50   Svanholm-Køge, lp

Kamp 603……….kl. 15.50   Ishøj – Køge, lp     

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej 2, 2605, Brøndby

Lørdag d.3.februar

Kamp 501……   kl. 13.30    Svanholm – Køge, drenge

Kamp 502….. . kl. 14.15     Albertslund – Køge, drenge

Kamp 502 ….…. kl. 15.00     Svanholm – Albertslund, drenge

 

Asgård Skolen, Nordsvej 2. 4600, Køge

Søndag d. 4. februar 10.00 – 18.00

Kamp 108…….     Kl. 10.00 Køge – Himalayan II, sen. pulje B

Kamp 127………..kl. 10.45 Himalyan II – Herlev, sen. pulje B

Kamp 111………….kl. 11.45 APM – Køge, sen. pulje B

Kamp 131 ………..kl. 12.45 APM – Herlev, sen. pulje B

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej 2, 2605, Brøndby

 Søndag d.4.februar

Kamp 404………..kl. 10.00 Svanholm I- Ishøj, jun

Kamp 405………..kl. 10.50 Ishøj- Svanholm II, jun

Kampe 422 ……kl. 11.50 Svanholm I – Albertslund, jun

Kamp 423 ……..kl. 12.50 Ishøj – Albertslund, jun

Kamp 424……….kl. 13.50 Svanholm II – Albertslund, jun

Kamp 133……..kl. 14.45 Svanholm III – AB II, sen. pulje B

Kamp 126 ………kl. 15.45 Hvidovre – AB II, sen. pulje B

Kamp 129………kl. 16.40 Soraner – Svanholm III, sen. pulje B

Kamp 113 ……..kl. 17.30 Hvidovre – Soraner, sen. pulje B

 

AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station

Lørdag d. 10. februar

Kamp 114………..Kl. 15.00 AB II – Herlev, sen. pulje B

Kamp 130 ………..kl. 15.45 Herlev – Albertslund II, sen. pulje B

Kamp 110………..kl. 16.45   AB II- Albertslund II, sen. pulje B 

 

Søndervangskolen, Florasvej 2, 2600 Glostrup
Lørdag d. 10. februar

Kl. 14.00 Glostrups fastelavnsstævne for ALLE miniputter

 

Herstedøster Skole, Trippendalsvej2, 2620, Albertslund

Søndag d. 11 februar

Kamp 15……. …kl. 11.00   Albertslund I – AB I, sen. pulje A.

kamp 16……. ….kl. 11.45   Albertslund I –  Svanholm II, sen. pulje A.

kamp 17……….. kl. 12.45   AB I – Svanholm II,. sen. pulje A.

 

AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station

Sørdag 11. februar kl. 12-18

Kamp 101 ………kl. 12.00 Soraner – AB II, sen. pulje B

Kamp 125…………kl. 12.45 APM –Soraner, sen. pulje B

Kamp 118 ………..kl. 13.45 AB II – Himalayan II

Kamp 136 ……….kl. 14.45 Himalyan II – APM

 

      

 

Asgård Skolen, Nordsvej 2. 4600, Køge

Lørdag d. 17. februar 10.00 – 18.00

Kamp 605………10.00 Køge-Svanholm, lp

Kamp 604……….kl. 10.45 Svanholm- Ishøj, lp

Kamp 606……….kl. 11.50 Ishøj- Køge, lp

Kamp 117………kl. 13.00 Køge – Soraner, sen. pulje B

Kamp 105……….kl. 13.45 Soraner – Albertslund II, sen. pulje B

Kamp 134 ………kl. 14.45   Albertslund II – Køge, sen. pulje B

 

AB-Hallen, Bagsværd, v/ Skovbrynet Station

Sørdag 18. februar

Kamp 20 …….kl. 12.00 Himalayan I -AB I, sen. Pulje A

Kamp 21……kl. 13.00  Ishøj I – Svanholm II, sen. Pulje A

Kamp 19………kl. 14.00 AB I – Ishøj I, sen, pulje A

Kamp 18………kl. 15.00   Himalayan I-  Svanholm II, sen. Pulje A

 

Gildbroskolens hal,

Gildbrovej 39, 2635 Ishøj

Søndag d. 18. februar

Kamp 411…..….kl. 10.00 Ishøj- Køge, jun.

Kamp 412 …..   kl. 10.45  AB – Ishøj, jun.

Kamp 413…..….kl. 11.45 Køge-KB, jun.

Kamp 414 ………kl. 12.45   KB – AB,  jun

kamp 504………. kl. 13.45 Ishøj – Albertslund , drenge

kamp 505……. …. kl. 14.45 Albertslund  – KB , drenge

kamp 506……..….kl. 15.45   KB – Ishøj, drenge

 

 

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej2, 2605, Brøndby

 Søndag d.18.februar

Kamp 1……   kl. 10.00     Svanholm I – Nørrebro, sen. Pulje A.

Kamp 2…… . kl. 10.45     Albertslund I – Nørrebro, sen. Pulje A.

Kamp 3 ….…. kl. 11.45     Svanholm I – Albertslund, sen. Pulje A.

Kamp 106 ….kl. 12.45   Herlev – Svanholm III, sen. Pulje B

Kamp 106……kl. 13.45   Herlev – Køge, sen. pulje B

Kamp 104 …..kl. 14.45   Svanholm III – Hvidovre, sen. pulje B

Kamp 112 ……kl. 15.45 Køge –Hvidovre, sen pulje B

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej2, 2605, Brøndby

 Søndag d.25.februar

Kamp   511…….kl. 10.00    Svanholm – KB, drenge

Kamp   512 …….kl. 10.50    Køge – KB, drenge

Kamp   513……..kl. 11.50   Svanholm – Ishøj, drenge

Kamp   514……..kl. 12.50    Ishøj – Køge , drenge

kamp  7……..…  kl. 13.50    Svanholm I – Svanholm II, sen. pulje A.

kamp 8…….…..kl. 14.45    Svanholm II – Nørrebro , sen. pulje A.

kamp 9…..…… kl. 15.45   Svanholm I – AB I, sen. pulje A.

kamp 10….……kl. 16.45   AB I – Nørrebro I, sen. pulje A.

 

 Herstedøster Skole, Trippendalsvej2, 2620, Albertslund

Søndag d. 25 februar 11-17

Kamp 515……. …kl. 11.00   Albertslund  –AB, drenge

Kamp 516……. ….kl. 11.45   Albertslund –  Glostrup, drenge

kamp 517……….. kl. 12.45   AB – Glostrup,. drenge

 

 

 

Herstedøster Skole, Trippendalsvej2, 2620, Albertslund

Lørdag d. 3. marts

Kamp 123 ……Kl. 11.00 Albertslund II – Hvidovre, sen. pulje B

Kamp 120 …….kl. 11.45 Hvidovre – APM, sen. pulje B

Kamp 115………kl. 12.45 Albertslund II – APM CC, sen. pulje B

Kamp 427…..kl. 13.45 Albertslund- KB, jun

Kamp 0           kl. 14.45 KB- Glostrup (privat), jun

Kamp 428……kl. 15.45 Albertslund-Glostrup jun

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej2, 2605, Brøndby

 Søndag d.4. marts

Kamp 406……….kl. 10.00 Svanholm I – KB, jun

Kamp 407……….kl. 10.50 Svanholm II – KB, jun

Kamp 607……..kl. 11.45   Svanholm-Køge, lp

Kamp 608…   .kl. 12.45     Ishøj-Køge, lp

Kamp 609….   kl. 13.45      Svanholm-Ishøj, lp

 

Asgård Skolen, Nordsvej 2. 4600, Køge

Søndag d. 4. marts 10.00 – 18.00

Kamp 415……kl. 10.00……. Køge-Glostrup, jun

Kamp 416……kl. 10.45…… AB-Glostrup, jun.

Kamp   417……kl. 11.45…..   AB-Køge, jun

Kamp 425……kl. 12.45 …….AB- Albertslund, jun

Kamp 426…….kl. 13.45 ……Køge-Albertslund, jun

 

Haller i Kolding

Søndag d 11/3 miniput-DM.

 

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej2, 2605, Brøndby

 Søndag d.11. marts

Kamp 418……Kl. 10.00   Svanholm I – AB, jun

Kamp 419……kl. 10.50   Svanholm II – AB, jun

Kamp 420 …..kl. 11.50   Svanholm I-Køge, jun.

Kamp 421…. kl. 12.50 Svanholm II – Køge, jun

 

Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635, Ishøj

Søndag d. 18. marts

kamp 408………… kl. 10.00   Ishøj – Glostrup, jun.

kamp 409……. …. kl. 11.00   Glostrup – KB , jun.

kamp 410……..….kl. 12.00   KB – Ishøj, jun.

 

Herstedøster Skole, Trippendalsvej2, 2620, Albertslund

Søndag d. 18 marts 11-17

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej2, 2605, Brøndby

 Søndag d.18.marts

Kamp 124…….kl. 10.00 Svanholm III- APM, sen. pulje B

Kamp 107…….kl. 10.45 AB II – APM, sen. pulje B

Kamp 128……kl. 11.45 Svanholm III – Køge, sen. pulje B

Kamp 122 ……kl. 11.45 Køge-AB II, sen. pulje B

Kamp 109……. kl. 12.45 Himalayan II- Soraner , sen pulje B

Kamp 132 …….kl. 13.45 Himalayan II – Hvidovre, sen. pulje B

 Kamp 121 …..kl. 14.45 Soraner – Herlev, sen. pulje B

Kamp 135 ……kl. 15.45 Hvidovre-Herlev, sen. pulje B

 

Lørdag d. 24. marts Inde-DM i Ishøj for ungdomshold

 

Schneekloth-Hallen, Brøndby Møllevej2, 2605, Brøndby

 Søndag d.25. marts

Kl.10 30 Sjællandmesterskaber miniput – alle hold

Slutspil for seniorer

Kl. 13.00 Vinder pulje A – Vinder pulje B

Kl. 14.00 Nr. 2 pulje A – nr. 3 pulje A

Kl. 15.00 Vinder- vinder

 

 

 

 

 

Back To Top