Nyhedsbrev og nytårshilsen 2022

 • Skrevet af: Alex Olsen

Nyhedsbrev og jule – og nytårshilsen til klubber og alle, der følger cricket i Danmark

Sæsonen 2022 er nu afsluttet, og vi vil i dette nyhedsbrev dele en række informationer og fortællinger med jer.

Dette nyhedsbrev indeholder informationer om følgende emner:

 1. DIALOGMØDE
 2. UDENDØRSTURNERINGEN 2022 OG LANDSHOLD
 3. KVINDEAKTIVITETER
 4. SKOLEOL
 5. ICC
 6. ØKONOMI
 7. REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2023
 8. STRATEGI 2022 OG FREMAD
 1. DIALOGMØDE

Bestyrelsen havde besluttet, at årets møde skulle afholdes online. Der var deltagelse fra:

Klubber:

Aalborg, Ikast-Brande, Aarhus, Herning, Albertslund, Ishøj, KB, Svanholm, Glostrup, Soranerne, Hvidovre og AB

Forbundet:

Umair Butt, Lene Slebsager, Mikkel Grøn, Carsten Pedersen, Carsten Martensen, Frederik Klokker, Injam Khokhar, Peter Power, Ole Roland og Alex Olsen

Dagsorden var:    1. Opfølgning på turneringen, herunder Elitedivisionen med de 2 slutspil.

 1. T20 serie 1, landsdækkende m.m.
 2. Regnskabsførere.
 3. Cricclubs, læring og hvad der kommer i 2023.

Læs hele referatet fra mødet her: Dialogmøde 2022

 1. UDENDØRSTURNERINGEN 2022 OG LANDSHOLD

Vi vil her blot konstatere, at turneringen blev afsluttet på rimelig vis og for nærværende, er der, udover diverse mestre, også klarhed over oprykning og nedrykning.

Vores ungdoms rækker – U13 – U15 – U18, blev endnu engang gennemført som T20 og med 8 mandshold. Det har i et par år desværre været nødvendigt for at kunne gennemføre de forskellige rækker, men nu har flere klubber ytret ønske om at ændre holdstørrelsen tilbage til 11 mandshold – i hvert fald i U15 og U18. Om der så skal ændres på selve formatet, må vi tage en dialog med klubberne med ungdomshold om.

I denne forbindelse er det vigtigt at gentage, at vi for nærværende IKKE lever op til ICC’s krav for at deltage i deres ICC U19 turnering. Det vil være meget bedrøveligt, hvis vi ikke længere er en del af det setup.

I senior-turneringerne har der i 2022 været en større mængde indberetninger af disciplinær karakter. Det har resulteret i en række kendelser fra vores turneringsudvalg. Der har været afsagt advarsler og desværre også en række karantæner. Særligt i en kamp tidligt i sæsonen var situationen meget alvorlig og helt uacceptabel. Kampen blev afbrudt efter 8 overs, og senere helt aflyst. Som et resultat af disse hændelser blev der afsagt en række karantæner. Den værste var et års udelukkelse fra alle aktiviteter under Dansk Cricket-Forbund. Desværre for vedkommende betød det også, at han ikke kunne deltage på landsholdet i samme periode. Meget ærgerligt for ham selv, klubben og forbundet.

Turneringsudvalgets kendelse blev anket til forbundets Amatør- og Ordensudvalg. Turneringsudvalgets kendelse står uforandret, efter denne anke var afgjort.

Episoder som disse er ikke befordrende for fastholdelse af hverken spillere, klubledere eller dommere. Klublederne har en seriøs opgave i at få deres spillere til at kontrollere sig selv og ikke mindst undlade både store og små provokationer – på banen såvel som fra sidelinjen.

Desværre har det overfor Copenhagen Cricket Club, været nødvendigt at reagere på anvendelse af ulovlig spiller. Som en konsekvens heraf, er Copenhagen nedrykket fra 1. division

Ligeledes har Bella også spillet en række kampe med en ulovlig spiller, hvilket har haft den konsekvens, at Bella ikke rykker op fra 2. division, men derimod slutter næstsidst i rækken. Superærgerligt for begge klubber, men det er helt centralt, at klubberne kender love og reglementer og agerer i henhold til disse.

Når I modtager dette nyhedsbrev, er vores landshold på vej hjem fra Malaysia. Her har de spillet den sidste runde af ICC Men’s Cricket World Cup Challenge League. Denne cyklus (2019 – 2022) er hermed afsluttet. Den har været præget af en tøvende start tilbage i 2019, en covid-19 pandemi med nedlukninger og udsættelser, landstræner udskiftninger, samt ikke mindst en meget ærgerlig konflikt imellem landsholdsspillere og forbundet.

Alt dette er nu bag os, og vores drenge har samlet flot op på det hele og leveret en flot indsats samt en række flotte resultater og præstationer. Samlet set har det været et travlt landsholdsår med rejseaktiviteter på mere end 6 uger samlet set.

Det har været lidt af en omgang, og vi anerkender behovet for en lille puster, inden vi begynder forberedelserne til: ICC Men’s T20 World Cup Europe Final i juli i Skotland.

 1. KVINDEAKTIVITETER

Der er gennemført en række forskellige aktiviteter over sommeren og ind i efteråret. Disse aktiviteter er i hovedtræk åbne for kvinder og eneste forudsætning er, at der foreligger et medlemskab i en klub.

Der har været deltagere fra Esbjerg, Aarhus, Fredericia, KB og Glostrup. Status lige nu er, at kun Fredericia er istand til at stille et fuldt hold. Men vi er optimistiske for, at de øvrige klubber snart følger trop.

Der er etableret et kvindeudvalg, som udgøres af spillerrepræsentanter fra Esbjerg, Fredericia, Glostrup og KB, samt kræfter fra forbundet.

 1. CRICKET PÅ SKOLE OL-PROGRAMMET

Vi har tidligere informeret om planerne omkring Skole OL og for nyligt kunne vi, meget glædeligt annoncere, at cricket i år er blevet en del af Skole OL.

Allerede fra dette skoleår kan landets 5. og 6. klasser melde sig til stævne i cricket og have det sjovt, skabe gode minder og ikke mindst kæmpe om at komme til Skole OL-finalen i Billund til sommer.

Tak til Svanholm Cricketklub, Herning Cricket Club, AB, Aarhus Cricket Club, Kolding IF Cricket Klub, Esbjerg Cricket klub Vestjyden, Roskilde Cricket Club, Fredensborg Cricket Club og Den internationale skole i Billund (ISB) for at være værter til dette års lokale Skole OL stævner.

Vi glæder os til at deltage i dette projekt og håber, at klubber anvender muligheden til rekruttering og markedsføring i eget lokalområde.

Læs mere her: https://skoleol.dk/

 1. ICC, (det internationale forbund).

Vi har en løbende dialog med ICC og deltager aktivt i hovedsageligt online møder. For nærværende er der særligt fokus på:

 • Udvikling omkring kvinder i vores sport og den indflydelse, dette vil få for fremtidens distribution af økonomi til medlemslandene.
 • Ansøgningen til Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at komme med på det Olympiske program allerede i Los Angeles i 2028. ICC er optimistiske og anerkender den betydning, dette kan få, for særligt de associerede medlemslande. Hvis udfaldet bliver positivt, skal vi forvente, at der spilles T20 format og med deltagelse af 6 – 8 lande.
 1. Økonomi

Fra Ole Roland, er der udsendt indkaldelse til turneringen og opkrævninger på diverse mellemværender. Klubberne opfordres til at få deres afregnet deres eventuelle udeståender inden jul.

Det skal bemærkes, at forbundet ikke accepterer tilmeldinger til turneringen 2023, hvis ovenstående ikke er afsluttet.

 1. Repræsentantskabsmødet

Mødet afholdes i Idrættens Hus i Brøndby lørdag den 25. marts 2023 kl. 11.00 – 16.00

Indkaldelsen vil ske ifølge lovene, men sæt allerede nu mødet i kalenderen.

 1. STRATEGI 2022 OG FREMAD

Ja – strategi er et ord, vi hører i mange sammenhænge, og det er anerkendt som et vigtigt element, hvis man vil drive en positiv fremdrift og forandring.

Strategien er fastsættelsen af forbundets langsigtede mål. Alt det forbundet ønsker at blive, og de mål forbundet ønsker at nå.

Helt overordnet ønsker vi at blive nogle flere medlemmer. Og for at vores idræt skal være relevant i fremtiden, skal der være en sund balance mellem alder og køn. I dag består vores sport nærmest kun af voksne mænd. Ungdommen er langsomt – men sikkert – blevet mindre over de sidste 20 år. Kvinderne er næsten helt væk. Det kan vi ikke være tilfredse med.

Det er en udvikling, der er foregået – og har været tilladt at foregå – idet vi ikke har italesat problematikken stærkt nok og ikke har gjort op med denne ved hjælp af ressourcer.

I forhold til ungdom, indførte vi for mange år siden en regel i vores turneringsreglement om, at deltagelse i de bedste rækker forudsætter, at klubben har ungdomshold. Det har vist sig svært at eksekvere på denne regel af flere grunde. Derfor har den også fået navnet ”vores dilemma paragraf”, og den har været debatteret mange gange til repræsentantskabsmøder – uden vi reelt er kommet nærmere en løsning. Nogen har syntes det ene og andre noget andet.

I vores nuværende strategi har vi erkendt, at fundamentet for at blive nogle flere (vækst) desværre kun er til stede i nogle ganske få klubber. Derfor har vi i den første periode (strategien er gældende til og med 2025) valgt at lave en grundig gennemgang af alle klubber på mange parametre og naturligvis haft en dialog med klubberne herom. I kun meget få tilfælde har klubbens egen opfattelse ikke været i overensstemmelse med forbundets, og her ofte i retning af en overvurdering fra forbundets side

Det er en udvikling, der er foregået – og har været tilladt at foregå – idet vi ikke har italesat problematikken stærkt nok og ikke har gjort op med denne ved hjælp af ressourcer.”. Men hvad er ”fundamentet” i klub, og hvad skal der styr på? Klubberne har tilkendegivet, at det grundlæggende skal være på plads. Dette gør sig også gældende hos de mange klubber, hvor der endnu mangler at komme styr på det grundlæggende.

Klubbens basis og økonomi: Er der styr på de elementer, klubben er godkendt ud fra? Folkeoplysningsloven sætter nogle rammer, hvortil der i de enkelte kommuner typisk er udarbejdet understøttende rammer. Lad os nævne nogle få elementer: Afholder foreningen generalforsamling? Bestyrelsesmøder? Regnskab for året? Medlemsliste? Betaler foreningens medlemmer kontingent? Er der en sund balance mellem foreningens indtægter og medlemmernes bidrag? Det er bare for at nævne enkelte elementer. Og her er der desværre alt for mange foreninger, der fejler. Uden penge i kassen, ingen udvikling. Hvortil det skal nævnes, at medlemmer, der ikke bidrager økonomisk, typisk også er mindre involveret og interesseret i andet end egen udfoldelse.

13 klubber ud af 36 er ikke i en tilstand, hvor vækst overhovedet giver mening at drøfte.

Kommunikation – internt og eksternt: For at tiltrække nye medlemmer – og særligt ungdomsmedlemmer og kvinder – skal det være muligt at finde klubben. Det der findes, skal desuden være relevant for målgrupperne. Er der intern kommunikation fra ledelsen til medlemmerne? Er der overhovedet en dialog? Har klubben en relation til sine omgivelser? Her tænkes bl.a. på kommunen og andre relevante lokale partnere. Er klubben i dialog med sit forbund? Deltager man i repræsentantskabsmøde, dialogmøder, kursustilbud og andet. Reagerer man umiddelbart på henvendelser, eller skal forbundet rykke gentagende gange? Også i denne kategori står det meget sløjt til i rigtigt mange klubber.

Og når det gælder de sociale medier, er der kun meget få der reelt udnytter denne oplagte mulighed for at blive set og øge interessen for klubben.

8 klubber leverer fornuftigt i denne kategori, og iblandt dem halter det for næsten alle på de sociale medier.

Faciliteter:

Hvordan er klubbens faciliteter? Bane, træningsnet, adgang til indendørs hal uden for sæsonen? Klublokaler? Beliggenhed i forhold til målgruppe? Kender man de instanser, personer ol. der har indflydelse her? Indgår man i lokale tværfaglige grupper, hvor faciliteter drøftes? Har klubben en drøm/ambition og forståelse for, hvad faciliteter betyder for at blive nogle flere? Har man i klubben selv, et blik for tilstanden af egne faciliteter? Lever de op til de behov og krav, der findes i 2022?   Mange steder sidder man i en lukket kreds og taler om det, men man gør alt for lidt.

7 klubber er i en situation, hvor faciliteter ikke er en barriere for vækst. 29 klubber har væsentlige barrierer for vækst.

Frivillighed:

Ja, det er fundamentet for foreningsarbejdet i den danske model. Har klubberne egentligt fokus på og lyst til at lære, hvad der virker for at involvere klubbens medlemmer og forældre? Ses det som en forudsætning for klubbens eksistens eller accepteres det, at arbejdet gøres af én person eller nogle ganske få? Desværre må vi også her konstatere, at meget få klubber forstår og prioriterer denne del af foreningsarbejdet.

Mindre end en håndfuld har overhovedet dette tema på dagsordenen.

Nu er et relevant spørgsmål sikkert – hvad gør forbundet så ved det? Udover, at vi har sat dette højst på dagsordenen og italesætter dette ved en hver lejlighed, så bakker vi dette op ved:

 • At bidrage med rådgivning.
 • At indgå i rekrutteringsinitiativer i den enkelte klub.
 • At have samtaler sammen med eller for klubben med kommunen ol.
 • At støtte op med andre resurser og økonomi.

I en række klubber er det egentligt ikke økonomi, der på den korte bane er en barriere for fremdriften.

Forbundet har tilpasset sit træneruddannelsestilbud for at understøtte strategien og de kompetencer, der skal styrkes. I begyndelsen af 2023 lancerer vi et endnu stærkere tilbud på denne front.

Vi har nemlig udarbejdet en, ”Trin – for – trin guide” til at planlægge events og rekruttere nye medlemmer til din klub. Den er bl.a. lavet med anbefalinger fra DIF og DGI, men ikke mindst med egen indsigt i klubbernes kompetencer. Hvad er nødvendigt for at lykkes!

Ligeledes har vi sendt vores landstræner Keith Dabengwa ud på den mission at besøge klubberne og motivere og inspirere dem. At give eksempler på den gode træning i klubberne og også i den forbindelse prikke til virkelysten og ambitionen – på banen, men endnu mere udenfor banen.

Døren er altid åben i forbundet for at hjælpe de klubber, der gerne vil. Det er det bedste fundament for at lykkes.

Der foregår naturligvis mange andre ting i forbundet og driften af turneringen, landshold og meget andet.

Selvom alt dette kan fremstå som værende forbundets strategi – så er den lavet som vores strategi – hvor ’vores’ er ensbetydende med cricketsportens strategi i Danmark.

Vi vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at ønske alle en god jul og et rigtigt godt nytår, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde i 2023.

 

Back To Top