Repræsentantskabet er Dansk Cricket-Forbunds øverste myndighed. Foruden bestyrelsen består repræsentantskabet af 2 repræsentanter for hvert aktivt medlem. De aktive medlemmer er fortrinsvis danske idrætsforeninger, skoler eller lignende, der har cricket på programmet.

Ordinære repræsentantskabsmøder afholdes på skift i landsdelene efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning
  3. Den økonomiansvarlige fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingentsatser
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af amatør- og ordensudvalg
  8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være forbundet i hænde senest 21 dage før mødets afholdelse.

Nærmere detaljer om repræsentantskabet findes i Den Grønne under Love for Dansk Cricket-Forbund IV Repræsentantskabet §7-9.

Back To Top