Beretning fra repræsentantskabsmødet 2024

  • Skrevet af: Alex Olsen
Glostrups formand Michael Jeppesen modtager diplomer.
Ali Hassan fra KB, modtager diplomer
Rizwan Mahmood fra Skanderborg Cricket Club modtager diplomer
Formand for Svanholm Cricket Club, modtager diplomer
Næstformand Carsten Pedersen der modtog genvalg, og han samtidig deltog for første gang som formand for Herning Cricket Club
Aarhus Cricket Clubs formand Romy Mehta takkede forbundet for støtten.
Rahul Sharma fra Aarhus Cricket Club modtager ungdomsleder prisen
Økonomiansvarlig i forbundet, John D. Møller redegør for økonomien.
To æresmedlemmer er fanget af fotografen. Thomas Kentorp og Lars Hansen
Dirigenten Claus B. S. Hansen leder myndigt mødet
Formand Umair Butt, aflægger bestyrelsens beretning

Repræsentantskabsmøde 2024 i Odense.

På årets repræsentantskabsmøde, der i år blev holdt vest for Storebælt, var der rigtig fin tilslutning. Der var 52 personer til stede. Det var repræsentanter for klubberne, æresmedlemmer, bestyrelse og ansatte.

Formand Umair Butt indledte mødet og foreslog Claus B. S. Hansen (CBS) som dirigent. Efter forsamlingens godkendelse overtog CBS ledelsen af mødet. CBS fortalte at det var 17 år siden, han sidst var til repræsentantskabsmøde. Det var i forbindelse med sin afgang som formand for forbundet. CBS berettede, at det første repræsentantskabsmøde, han deltog i, var i 1976 i Aalborg. Efter denne historiske indflyvning og optælling af stemmeberettigede i salen blev ordet givet til formand Umair Butt for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

I beretningen berørte Umair følgende emner: NORDISK SAMARBEJDE – ICC – DIF – ØKONOMI – DCF’S STRATEGI – UNGDOMSARBEJDET – KVINDECRICKET – LANDSHOLD – DEN ORDINÆRE TURNERING – T20 TURNERINGEN – DOMMERSITUATIONEN – TRÆNERKURSER – ÅRSSKRIFT – UDVIKLINGEN PÅ DE SOCIALE MEDIER – AFRUNDING

Efter beretningen var der spørgsmål og debat, inden den blev godkendt af forsamlingen.

John D. Møller fremlagde herefter regnskabet for 2023. Efter spørgsmål og kommentarer blev regnskabet godkendt af repræsentantskabet.

Inden den øvrige dagsorden fortsatte, og inden dirigenten satte mødet på pause i forbindelse med frokost, var der tid til hædringer. Ole Roland udleverede traditionen tro, diplomer til de klubber, der var række vindere og danmarksmestre.

Fairplay pokalen gik efter en afstemning blandt elitedivisionens klubber til Husum Cricket Club som den mest fair spillende klub i 2023.

Ungdomslederprisen gik til Rahul Sharma fra Aarhus Cricket Club. Rahul har været en engageret, inspirerende, organiseret ankermand i Aarhus`s ambition om igen at have ungdom i klubben. Rahul modtog hædringen efter en flikflak på vej for at modtage pokalen.

Rahul modtog både bifald for sin indsats, men også for sin flikflak.

Aarhus formand Romy Mehta fik efterfølgende ordet og takkede DCF for støtten gennem de senest år. Og takkede ligeledes for anerkendelsen af Rahul.

Efter frokosten var det tid til behandling af indkomne forslag. Der var 3 forslag, der skulle behandles af repræsentantskabet:

  1. Forslag fra Skanderborg C.C. vedr.: BONUSPOINT i Elitedivisionens Slutspil.
  2. Forslag fra forbundet vedr.: Fordeling/udligning af dommerudgifter.
  3. Forslag fra forbundet vedr.: Regulering af kørselsgodtgørelse til dommerne.

Alle 3 forslag blev godkendt af repræsentantskabet. Vedr. bonuspoint i elitedivisionen vil den endelige model fremgå af turneringsreglementet. Fordelingen af dommerudgifterne betyder, at alle hold i en række, deler de faktiske udgifter, således alle har den samme omkostning.

Regulering af kørselsgodtgørelse til dommerne betyder, at dommerne i 2024 vil modtage statens højeste takst i forbindelse med kørsel til kampe. Det betyder, at dommerne nu modtager 3,79 kr. pr. km. i stedet for som nuværende regler tilskriver 2,23 kr. pr. km.

Bestyrelsen er glade for den positive opbakning til sine forslag. Vi håber naturligvis, at dommerne er tilfredse med denne ændring i deres vilkår.

Kontingent og indskuds satser i forbundet fortsætter som i 2023.

Valg af bestyrelse, hvor Næstformand Carsten Pedersen og Økonomiansvarlig John D. Møller modtog genvalg for yderligere 2 år. Suba Sivakumar modtog ikke genvalg. Hun blev erstattet af Marlene Slebsager, der blev valgt for 2 år og indtræder i bestyrelsen for første gang.

Valg af Amatør- og ordensudvalg. I år var formand Michael Goeskjær på valg og han blev valgt med akklamation for yderligere 3 år. Det er bemærkelsesværdigt, at Michael har været formand for Amatør- og ordensudvalget siden 2001. 22år i sportens tjeneste er fantastisk og fortjener vores tak.

Jørn Beier modtog denne gang ikke genvalg og blev erstattet af unge Hadeed Adnan, der overtager posten som suppleant til Amatør- og ordensudvalget.

Tak til Jørn Beier for 22 års tro tjeneste.

Hvert år vælges revisor og revisor suppleant. Søren Klausen og Anders Rex modtog genvalg. Lars P. Nielsen modtog ikke genvalg og blev erstattet af Shaheen Mahmood.

Under punktet eventuelt var der et par korte indlæg.

Formand Umair Butt, takkede for et godt møde og afsluttet mødet med et trefoldigt hurra for Dansk Cricket.

På gensyn næste år, hvor repræsentantskabsmødet afholdes i Øst.

 

 

 

Back To Top