Saifer Hayatt b Hamid Shah


Moffasar Saeed_c Jacob Larsen b Hamid Shah


Moosa Rashid


Moosa Rashid_c Jacob Larsen_b Sair Anjum


Babar Shahzad ro

FLERE BILLEDER