REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Dato: 9. marts 2013 kl. 11.00 Sted: Svanholm Park, Brøndby Strand
1. Valg af dirigent.

Formand Thomas Kentorp bød velkommen og foreslog Jørgen Holmen, som blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede sammen med forsamlingen, at mødet var lovligt indkaldt.
19 klubber var repræsenteret. I alt 45 stemmer til stede ved start.
2. Aflæggelse af beretning.

TK indledte – se bilag: Formandens beretning – DCF – året 2012.

Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og debat:
Jønsson: Hvordan gik det med klubbernes medlemsregistrering?
TK: Alle aktive klubber har indberettet – vi forventer samlet en lille nedgang i forhold til 2011.
Jan Rasmussen: Hvad vil vi egentlig med dansk cricket de næste 5-10 år? Hvad skal klubberne “gå efter”?
Søren Henriksen, bestyrelsen: Bestyrelsen havde strategiseminar i efteråret – og bl a blev resultatet at det vigtigste område er at styrke klubberne. Opfordring til at klubberne selv tager initiativer og gør brug af vores 2 Udviklingskonsulenter! Græsrodsarbejdet er altafgørende for fremtiden. Desuden har vi på ungdomseliteplan haft mange turneringer, så der er masser af “gulerod” for nye ungdomsspillere. Akademi i Viborg er søsat.
Line Østergaard: Hvad er næste skridt efter Strategiseminaret? Er der synlige mål?
TK: De 2 konsulenter skal arbejde på at styrke klubledelserne – og fortsætte klubudviklingsforløbene.
Jens Rolighed: Hvis ikke en klub er i udvikling, er man under afvikling. Måske en ide at bestyrelsen inviterer “græsrødderne” til debat om udvikling på et nyt seminar?
Dirigenten opfordrede til, at bestyrelsen udarbejdede en synlig vision for cricket i Danmark i fx 2020.

Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet.

Traditionen tro blev der overrakt diplomer til rækkevinderne og pokaler for bedrifterne i forgangne sæson.
Fair Play pokalen i Elitedivisionen gik for andet år i træk til Husum. Thomas Provis pokalen (“årets kaster/årets spiller”) gik til Aftab Ahmed, Glostrup. FIB’s Ungdomsleder-legat på 1000 kr. til en person, som har gjort noget ud over det sædvanlige – ikke kun for egen klub men også for DCF – gik til Farhat Shah, Køge.
Forbundets specielle lederpokal – Kurt Nielsen pokalen (som kun uddeles hvert 5. år) – gik til Søren Nissen, Svanholm.
Stor applaus til alle modtagere!
3. Regnskab 2012

Økonomiansvarlig Umair Butt præsenterede det udsendte regnskab på bestyrelsens vegne.
Hovedtræk i indtægter og udgifter samt noter blev kommenteret – og forbundets økonomiske status analyseret via gennemgang af aktiver/passiver.
Desuden blev budget for 2013 præsenteret.
Ingen væsentlige spørgsmål til gennemgangen – men en kommentar fra Søren Nissen: I 2006 var DCF gået fallit og havde negativ egenkapital. Godt gået af bestyrelsen og administrationen, at vi i dag igen har en solid økonomi i forbundet!
Stor applaus fra salen.

Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere debat.
4. Forslag.

Alle forslagene fremlagt og begrundet af forslagsstiller.

1) Nye Powerplay-regler jvf ICC – vedtaget
2) Fejl bold ved kasters brud af gærdet i afleveringsfasen – vedtaget – men guidelines ønskes tilføjet i den grønne.
3) Afskaffelse af reglen om tvungent ungdomshold.
Asmat, Ishøj, mente det var den forkerte vej at gå. Nissen mente at det er af ren nød. Preben Felt foreslog “gulerod” i stedet – fx gratis tilmelding af hold til ungdomsrækkerne.
Vedtaget
4) “Ulovlige spillere” i 3. Div skal også gælde i 2. div Nord og Syd. Vedtaget
5) Valg af spilleklub for ungdomsspillere på Sport Academy Viborg.
Større debat: Nogle mente ikke, at Viborg skulle kunne rykke op, hvis de havde brugt “ulovlige spillere” jvf. 3. Div. reglerne.
Steffen Meibom: Intet problem – de “gode” klubber vil selvfølgelig sørge for at deres spillere kommer hjem til kampene!
Umair: Tanken er jo, at Viborg som klub skal styrkes.
Kurt Østergaard: Hvem bestemmer, hvor den unge skal spille?
Jan Rasmussen: Lav også et akademi på Sjælland!
Vedtaget – men opfordring til at bestyrelsen tænker sig om.
6) Reviderede takster for afregning af dommere – vedtaget
7) Ændring af 40 overs Pokalturnering til T20. Skanderborg v/ Frederik Klokker foreslog selv, at der nedsættes et udvalg, som overordnet ser på nye turneringsstrukturer for eliten. Bestyrelsen + andre bakker op om denne løsning.
John Møller, KB, mente at udvalget skulle se på den samlede turneringsstruktur incl ungdomsrækkerne.
Nissen mente at gruppens oprindelige forslag var skidt, da det vil medføre for meget rejseri.
Asmat: Kan man undslå at tilmelde sig til fx T20 turneringen?
Bjarne KJ: Brug juli måned noget mere!
Peer Jensen: T20 er fremtiden – også for Bredden.
ÆNDRINGSFORSLAG: Udvalget skal se på HELE turneringen incl ungdom og komme med oplæg til bestyrelsen senest 1. september – med henblik på afklaring med klubberne i løbet af efteråret. Vedtaget.
Bestyrelsen skal sammenfatte udvalget.
8) KB: Nuværende praksis for afvikling af karantænedomme er uklar.
Injam: Karantæner skal afvikles i den pågældende række – eller “overføres” til tilsvarende række.
Vedtaget – men turneringsudvalget opfordret til at være mere “skarpe” ved beskrivelser af karantæners længder og afvikling.
9) Lovændring – tilføjelse til 25 – vedtaget

Bestyrelsen takkede for debatten.
Det er nu op til bestyrelsen inden udsendelse af “den grønne” at få færdiggjort og indarbejdet ændringerne vedr Turneringsreglementerne.
5. Fastsættelse af kontingenter og indskud for 2013 .

Følgende satser blev godkendt uden debat:
Kontingenter: Aktive medlemmer 800 kr.
Passive medlemmer 150 kr.
Indskud pr hold: Elite- og 1. division 1200 kr.
Øvrige udendørsrækker 600 kr.
Pokalrækker + T-20 400 kr.
Indendørsrækker 200 kr.
6. Valg af bestyrelse

Følgende blev valgt for ordinær 2-årig periode uden modkandidater:

Formand – Thomas Kentorp
Turneringsleder – Injam Khokhar
Bestyrelsesmedlem – Søren Henriksen
7. Valg af A- og O-udvalg

For en 3-årig periode blev genvalgt Folmer Christiansen.
8. Valg af interne revisorer og suppleant
Genvalg af Anders Rex Larsen samt nyvalg af John Møller.
Lars P. Nielsen genvalgt som suppleant.
9. Eventuelt
Injam vedr turneringen:
Ok at bruge 2 Grays bolde (hvide) i stedet for 1 Kookaburra hvid i 40 overs pokal.
Deltagende 2. hold i Breddepokalen starter altid med minus 10 point.

Jønsson: pt er der 6 interesserede ungdomsspillere til Sport Academy Viborg. Opfordring til at alle klubledere forsøger at finde flere – ellers er projektet i fare.
Asmat: Svært med pakistanske forældre – som helst selv vil have opsyn med deres drenge om aftenen.

Ole Christiansen: Opfordrede til at Forty-spillere melder sig til Jubilæumsturneringen til sommer. Ligeledes til at man køber Fortys nye bog for 125 kr.

Peder Pedersen, Kolding: Det er skidt med ungdom i Vest. Ville være rart hvis et kombihold i junior kunne deltage i DM. Mini-DM bør afvikles i starten af sept.

Sekretariatslederen gennemgik praktiske muligheder for køb af bolde og andet udstyr til ny sæson. Opfordrede til at alle klubber tog en ny bog fra DIF med hjem.

Ole Mortensen bakkede op om Sport Academy Viborg – og gjorde reklame for en crickettur til Indien til efteråret.

Injam: Klubber som ønsker licens (scoringsprogram) til ny computer, skal sende mail til ham snarest.

Alex fra Århus gjorde PR for en åben Pub-turnering.

John, Malmøhus: Hvordan kan Malmøhus udvikle sin deltagelse i dansk cricket? TK lovede på bestyrelsens vegne at vende tilbage til den svenske klub.

AFSLUTNING – Udnævnelse af Æresmedlem:
Bestyrelsen indstillede og begrundede over for forsamlingen, at PREBEN FELT, Køge, udråbtes til Æresmedlem af DCF. Stor applaus – og blomster og nål til Preben.
10. Afslutning

Mødet blev traditionen tro afsluttet med, at formanden takkede dirigenten for veludført arbejde med gennemførelse af repræsentantskabsmødet – samt med et 3- foldigt leve for Dansk Cricket.

Referent: Ole Roland
Dirigent: Jørgen Holmen

 

Brøndby den 6. marts 2013

Til DCF’s repræsentantskabsmøde den 9. marts 2013

Formandens beretning til DCF’s repræsentantskabsmøde i Svanholm Park lørdag den 9. marts 2013

Kære repræsentanter for klubberne under DCF og kære ærespræsident, æresmedlemmer og passive medlemmer af DCF

Velkommen til årets Repræsentantskabsmøde her på Danmarks fornemste cricketanlæg Svanholm Park. Igen i år har sekretariatsleder Ole Roland og økonomiansvarlig Umair Butt været utrolig hurtige til at få årsregnskabet på plads. Senere vil Umair Butt fremlægge årsregnskabet for jer, jf. dagsordenen.

Desuden skal jeg til indledning nævne, at cricketforbundets årsskrift for 2012 er sendt ud til klubberne og de passive medlemmer, og at der ligger eksemplarer fremme her på Repræsentantskabsmødet, som I kan orientere jer i og tage med hjem. Stor tak til redaktør Lars Hansen, som har holdt snor i de mange skribenter. Det er imponerende, at vores relativt lille forbund kan fremstille sådan en massiv sag år efter år. Men når tænker på, at Lars kan få Rizwan Mahmood til at skrive om U19 landsholdets tur til Southampton, hvor samtlige kampe blev aflyst på grund af vejret, så må vi konstatere, at Lars Hansen har en speciel overtalelsesevne.

Vores landshold havde en travl sæson i 2012 med deltagelse i både T20 World Cup Qualifyer i UAE i marts og ICC 4. division i Malaysia i starten af september. I T20 turneringen var vi kommet op mod de stærkeste nationer i verden, når vi ser bort fra de 10 testspillende lande. Vi vandt den første kamp mod Bermuda, men tabte resten af kampene, uden at falde igennem. Holdet fik masser af erfaring med T20, som vi forhåbentlig kan bruge til sommer i Sydengland, når vi skal forsvare vores Europamesterskab fra 2011 i cricketspillets korteste kampe. Finalen til sommer skal spilles på Sussex og Amjad Khans hjemmebane Hove i Brighton. Målet er, at Danmark er den ene deltager i denne finale. Det har bestyrelsen i hvert fald fortalt landstrænerne Bret Mulder og Morten Hedegaard.

I Malaysia blev det til både sejre og nederlag. Vi slog USA, som rykkede op, men tabte en regnvejrskamp til den anden oprykker Nepal, hvor dommerne fejlfortolkede Duchworth/Lewis kalkulationsreglerne. Der kan læses mere om denne specielle situation i årsskriftet, hvor landsholdsanfører Michael Pedersen gennemgår de noget indviklede regler. Landsholdet blev således hængende i 4. division sammen med Singapore, mens Malaysia og Tanzania må en tur ned i 5. division. Vi ved endnu ikke, hvor og hvornår der spilles 50 overs cricket i 4. division igen. Udover de to turneringer var landsholdet en tur på Guernsey og vandt to kampe, mens der også var vigtige opvarmningskampe mod Tyskland på Mikkelberg banen i Husum.

Vores U17 landshold vandt Europamesterskabet for 2. divisionsnationer her på Svanholm Park i juli, hvilket vi også havde håbet på. Holdet slog Italien og Isle of Man både i 50 overs cricket og T20. Der blev gjort rent bord. Flot præstation af de unge talenter. Det tegner godt for fremtiden. Køge KK med formand Jan Rasmussen i spidsen bakkede som tilskuere U17 landsholdet og klubbens egne to stjerner Mads og Ali op under hele turneringen. Der var faktisk rigtig pænt besøg i de fine vejr, og Svanholms græspitch fik ros af ICC mange udsendte officials.

ICC Europe arrangerer ikke så mange officielle ungdomsturneringer som tidligere. En kombination af strammere økonomi i ICC og manglende kvalitet i spillet hos nogle af landene er årsagen. Det betyder, at DCF selv må sørge for internationale kampe til vores ungdomslandshold, og i 2012 havde vi besøg fra Holland, Sverige og Schweiz.

Til sidst i min gennemgang af ungdomslandsholdene skal jeg nævne, at U19 landsholdet skal spille en vigtig VM-kvalifikationsturnering i Holland i begyndelsen af august 2013.

I vores turneringer i Danmark var Svanholm Cricketklub tilbage i den vanlige dominerende rolle. Svanholm vandt Danmarksmesterskabet i 50 overs cricket, T20 og 40 overs pokalturneringen. Klubben gjorde rent bord og tabte kun en enkelt kamp hele sæsonen. Glostrup fik sølv og Herning bronze, mens Esbjerg kunne glæde sig over at nå finalen i pokalturneringen og samtidig være det eneste hold, der vandt over Svanholm i 2012.

Husum og Nørrebro rykkede ned i 1. division og bliver i 2013 afløst af overraskelsen Kolding og Ishøj. Det er første gang Kolding er med helt fremme i DCF, og det skal blive spændende at se, om holdet kan fortsætte udviklingen.

Vores Danmarksturnering blev desværre skæmmet af et håndgemæng i kampen KB v. Svanholm, hvor der blev tildelt karantæner til 4 spillere. I bestyrelsen håber vi i den grad, at den kedelige hændelse var engangsforestilling. God tone og fair opførsel er et vigtigt element i cricketsporten, hvilket vi til enhver tid skal håndhæve.

På dette sted i bestyrelsens beretning vil jeg benytte lejligheden til at sige, at der i bestyrelsen i det seneste år har været drøftelser af, hvordan vi bør tilrettelægge vores turneringer i fremtiden. Bølgerne er gået højt, og vi er langt fra enige. Men heldigvis er vi enige om, at bestyrelsen ikke ændrer turneringen uden at have klubberne med i beslutningsprocessen. Senere i dag skal vi drøfte og tage stilling til et konkret forslag fra Skanderborg Cricketklub m.fl. om at elitespillerne i Danmark skal spille flere T20 kampe. Nogle medlemmer af bestyrelsen mener, at det er vejen frem for dansk cricket at følge den internationale udvikling og spille mere T20 cricket, og i den forbindelse droppe vores gamle hænderkronede pokalturnering (40 overs), mens andre medlemmer er bekymrede for, at alt for meget T20 cricket vil betyde, at endnu færre spillere får chancen i kampene for at batte og kaste, og at det på sigt måske kan betyde, at vi bliver endnu færre cricketspillere i Danmark. Lad os få en solid diskussion om dette senere i dag. Det er vigtigt, at vi gør det rigtige for dansk cricket, uanset om det er status quo eller mere T20 cricket. Måske nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Jeg vil også nævne, at vi i bestyrelsen har talt om muligheden for ændre vores love og vedtægter, således at klubberne skulle indkaldes til to årlige møde, dvs. et repræsentantskabsmøde med årsregnskabet og et ‘efter sæsonen’ klubmøde, hvor den afviklede turnering kunne drøftes med henblik på eventuelle ændringer til den kommende sæson, samt uddeling af pokaler og hædersbevisninger i en naturlig tilknytning til den netop overstående sæson. Men i første omgang har vi dog valgt at sige, at det jo ikke er meningen, at vi ændrer i turneringerne og reglerne hver sæson, så derfor vil vi lægge op til, at bestyrelsen blot indkalder til et eventuelt klubmøde i oktober / november efter behov, og ikke i henhold til love og vedtægter. Men dette vil vi bestyrelsen også gerne høre jeres mening om senere i dag, fx i forbindelse med drøftelsen af denne beretning.

I ungdomsrækkerne i 2012 kunne Svanholm – med lidt held – have gjort rent bord også, men det skete – havde jeg nær sagt – heldigvis ikke. Min egen klub AB spillede nærmest over evne i juniorfinalen med Svanholm, som havde flere seniordanmarksmestre på holdet, og vandt mesterskabet. Sidst AB vandt et juniormesterskab var i 1969, så der var ikke et øje tørt i den snart 125 år gamle klub. Selv jeg var for ung til at deltage på juniorholdet i 1969. Klubbens bestyrelse har kvitteret med en ny kunstpitch. Skønt. Nu mangler vi vist kun Århus, Albertslund og Frem så skulle kokusmåtterne være fortid.

I drengerækken vandt Svanholm finalen om mesterskabet mod Horsens sikkert, men ikke udramatisk. De unge spillere lærer hurtigt, at korte bolde mod kroppen kan være en del af taktikken, når man skal have en gærdespiller til at lave fejl. Ugen efter tog Horsens revanche og slog Svanholm i lilleputfinalen. Så det hele endte med, at alle var glade, og det er jo rart.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at Husum vandt miniputturneringen i et sandt mudderorgie i Fredericia i september måned, mens Svanholm 6 måneder tidligere vandt junior- og lilleputrækken indendørs turneringen. Odense vandt drengerækken indendørs. Den nye klub Tåstrup vandt breddepokalturneringen.

De fleste af de planlagte damekampe blev gennemført i 2012, dog var det nødvendigt at lade pigerne spille mod herreoldboyshold for at få kampe nok. Igen i 2012 havde vores damelandshold en dejlig tur til Holland, hvor der blev spillet noget fornuftigt cricket. Holdet vandt den ene kamp på turen.

Vores to udviklingskonsulenter Mikkel Grøn og Lars Hedegaard fik sammen med sekretariatsleder Ole Roland og økonomiansvarlig Umair Butt lukket vores integrationsprojekt i 2012. DCF afrapporterede projektet til ministeriet, og de forskellige mål og milepæle blev nået i henhold til vores oprindelige ansøgning og tilsagn fra det nu nedlagte Integrationsministerium. Herfra skal lyde en tak til DCF personalet og Umair, samt selvfølgelig også en tak til klubberne for at bakke projektet op. Alle har bidraget til et godt projekt, og Cricketsporten har fået markeret sig på skoler, SFO’er og på Internettet med det fine hjemmeside ‘Spilcricket.dk’, som endda modtog markedsføringsprisen fra ICC Europe i 2012.

Vi har måttet konstatere, at vi ikke er blevet flere cricketspillere i Danmark, men vi er heller ikke blevet færre. Vi er midt i DIF’s optælling med, men det er for tidligt at sige, hvor vi lander, men det er vores håb, at vi stadig holder os på den rigtige side af 2.000 cricketspillere i over 30 klubber. Det er faktisk sådan, at DIF på årsmødet i maj fremlægger et forslag om, at forbund / idrætsgrene med færre end 2.000 aktive deltagere fremover skal støttes og administreres anderledes end de større forbund. Og denne grænse er vi tæt på.

I bestyrelsen er vi ikke så bekymrede for de nye DIF regler, som visse andre forbund som fx fægtning, rugby og hockey Det skyldes blandt andet, at vi har en god økonomi i cricketforbundet, som betyder, at vi fx ikke behøver at føle os pressede til at blive en del af det nye fællessekretariat, som DIF har etableret til de mindre forbund. Samtidig har vi også læst DIF’s forslag sådan, at det rent faktisk indeholder nogle tilbud om udviklingsassistance til de mindre forbund. Altså hjælp til aktiviteter og projekter, som skal øge medlemstilgangen til de mindre forbund. Og det lyder jo ikke så dårligt endda.

Nå, men lige nu og her satser vi på at blive flere cricketspillere, og vi har i bestyrelsen på et strategiseminar i september 2012 besluttet, at Mikkel Grøn og Lars Hedegaard arbejder videre i hele 2013 med at assistere klubberne at rekruttere og fastholde spillere. Samtidig har vi besluttet, at udviklingskonsulenterne skal kunne læne sig op ad en Inspirationsgruppe af klubledere, der skal sikre, at udviklingsarbejdet er i tråd med klubbernes aktuelle ressourcer. Denne Inspirationsgruppe med Asmat Ullah, Mursal Butt, Jörg Krüger, Line Østergaard og Peder Pedersen er på plads og vi har første korte møde i dag efter rep-mødet. Men som sagt og skrevet flere gange: Husk at udviklingskonsulenterne står til rådighed for jer i klubberne. Brug dem og send bud efter dem.

Senere i dag skal vi tage stilling til en ændring af reglerne, om at en klub skal have ungdomshold for at deltage i Eliten og 1. division. Det er til dels vores udviklingskonsulenter, der har råbt vagt i gevær i forhold til, at DCF ikke skal presse en klub med en utilsigtet lukning til følge. Der er dog vigtigt, at vi fastholder, at klubber uden ungdomshold skal indgå en udviklingsplan med DCF og konsulenterne med henblik på rekruttering af nye spillere.

I DCF er vi i dialog med Sport Academy Viborg vedrørende oprettelse af en cricketidrætslinje. I Viborg er der nogle fantastiske sports- og uddannelsesfaciliteterne indenfor en radius af et par kilometer, og vi håber på, at 5-8 crickettalenter har mod på at bo et par år på et akademi og bliver bedre til cricket i et elitemiljø med andre sportsudøvere, fx håndbold- og badmintonspillere og samtidig tage en relevant uddannelse. Vores æresmedlem Jørgen Jønsson og vores cricketstjerne i England Amjad Khan har frontet projektet overfor de unge. Tak til Jønsson og Amjad. Nu må vi se, hvor vi lander med projektet, hvor DCF vil støtte med op til halvdelen af udgifterne til at bo på Sport Academy Viborg. Det er et fantastisk tilbud. I forbindelse med Viborg skal jeg også lige nævne, at DCF’s tidligere formand og kasserer Ove Dalsgaard har sørget for, at forbundet modtager nogle specielle støttemidler, som bliver generet i Ove’s spilleforretning ‘Pitten’ i Viborg. Det er denne støtte, der har nødvendiggjort en lille tilføjelse i DCF’s love, som vi skal vedtage senere i dag.

Et andet æresmedlem Ole Christiansen har netop udgivet en bog om Oldboys cricket i Danmark. En interessant bog med et flot fotomateriale, som er med til at markere Dansk XL’s (Forty Clubs) 50 års jubilæum i 2013. Jubilæet markeres ved, at Forty Club er vært for den traditionelle 3-kanttunering med SGS Holland og Forty Club England på Svanholm Park fra den 12. til den 18. juli 2013. Dog åbnes arrangementet med en day/night kamp i Køge KK. Jeg skal også lige nævne, at Forty Club var i La Manga Spanien i 2012, hvor England vandt turneringen. Danmark plejer at være bedst på hjemmebane, så lad os se, hvem Forty Club kan lokke til at spille i juli i år. Peer Jensen har vist lige fået et nyt knæ, så han skulle være klar. Jeg skal nævnes, at DCF endnu en gang har besluttet at støtte Forty Clubs hjemmebanearrangement, når vores venner fra Holland og England kommer på besøg. Og denne gang har vi endda garanteret Forty Club lidt ekstra, hvis behovet skulle opstå. I cricketforbundet passer vi godt på vores gamle, også økonomisk.

Det er ikke kun Forty Club, der har jubilæum i år 2013. Faktisk er det i år 60 år siden, at DCF i 1953 blev udskilt fra Dansk Boldspil Union (DBU) og blev et selvstændigt forbund under DIF. I bestyrelsen er ved at planlægge et mindre jubilæumsarrangement i september måned, hvor rammerne kunne være et par Øst / Vest T20 kamp (senior og oldboys) og lidt uformel spisning, hvor vi inviterede tidligere landsholdsspillere m.fl. til en hyggelig dags samvær.

På dommerfronten er der sket en IT-udvikling, så dommerne nu selv kan gå ind og anmode om kampe på bestemte datoer. Samtidig er turneringsplanen altid opdateret med dommernes navne. Desuden står alle dommer nu i ens flot turkis og sort tøj. I årsskriftet har, dommeransætter Bjarne K. Jensen givet en status på dommersituationen. Det skal bemærkes, at Danmarks flittigste dommer Bent Nielsen fra Kerteminde i 2012 passerede 250 kampe som elitedommer. Desuden skal jeg nævne, at vi har Niels Bagh, Tim K. Jensen og Jesper Jensen med i ICC’s elitedommerpanel. Held og lykke til de 3 dygtige dommere i 2013.

I 2012 har vi haft 6 bestyrelsesmøder og 5 forretningsudvalgsmøder. Referater fra bestyrelsesmøderne bliver lagt på DCF’s hjemmeside, som vi skal i henhold til DIF’s Code of Conduct regler. Hvert bestyrelsesmedlem har sine ansvarsområder, og derudover kom vi på bestyrelsesseminaret i september 2012 også frem til en fælles strategi for forbundets arbejde, hvor nøgleordene blandt andet er klubudvikling, rekruttering af nye spillere og god opførsel.

DCF’s hjemmeside har fået et nyt lay-out. Der er lidt delte meninger om overskueligheden og brugervenligheden af siden, men stor tak til vores hovedjournalister Søren Nissen og Jørgen Jønsson og selvfølgelig også til Peter Power for fotos og assistance. I DCF arbejder på at få en frivillig med IT-flair og interesse til at assistere os med hjemmesiden. Så vi hører gerne fra en interesseret, meget gerne cricketspiller, der kan være tovholder på vores hjemmeside.

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke DCF’s ansatte og bestyrelsen for et solidt stykke arbejde i det forgangne år.

Thomas Kentorp