tagefalstrup

Paul Høj (tv) og Tage Falstrup

Tage Falstrup er død (Mindeord skrevet af Paul Høj)

Hans navn var Tage Eigil Falstrup, han var født d. 30. april 1932. Sidste torsdag fyldte han 83 år. I fredags døde han på Horsens Sygehus efter et uheldigt fald. Han blev opereret, men flere komplikationer i forbindelse hermed tappede hurtigt kræfterne trods en god kondition fra flere ugentlige besøg i svømmehallen.

Tage var født i Horsens, Vestergadedreng. Han gik pga tyskernes okkupation på de fleste skoler i byen. Efter endt skolegang kom han i lære som typograf på Horsens Avis. Typograffaget havde dog svære tider i halvfjerdserne og firserne og ved avisens lukning kom han til at arbejde på Horsens Plasticfabrik og senere på Raackmanns Fabrikker som flexotrykker. I mange år på 2- og 3 holdsskift.

Efter oprettelsen af Industrimuseet kom han i 1988 til at arbejde i trykkeriet. Her opdagede han, at de gamle færdigheder ikke var glemt og han kunne hurtigt fylde ”skib” på ”skib” med løse typer, som udmøntedes i flere små håndsatte bøger og skrifter, ligesom et væld af festsange blev trykt under hans kyndige hænder. I 1989 var han med til at starte Gutenberg Lauget, han sad i bestyrelsen og var formand i en årrække. Dette, at kunne bruge sit gamle erhverv beredte ham en inderlig glæde og det var først på det seneste, at han trak sig tilbage og overlod arbejdet til andre.

Selv om han var ”indendørsarbejder” tiltrak udendørslivet ham, så han tilbragte næsten hele sin fritid udendørs. I sine yngre år havde han ikke mindre end to kolonihaver at passe. Senere var han med i ”dagdriverbanden”, hvor han en gang om ugen spadserede 8-10 km i naturen. Tage elskede at være ude. Han sagde altid:” det at være i naturen. Det er livet”. Han frekventerede også svømmehallen mindst to gange om ugen. Her kunne han holde sig orienteret om de sidste nyheder og ting, der forgik i byen. Ind imellem konditionen blev opretholdt.

I 1945 blev Tage medlem af Horsens forenede Sportsklubber og han forblev tro mod klubben hele sin levetid. Han glædede sig til det kommende 100 års jubilæum. Han startede som fodbolddreng, men blev hurtigt grebet af den hvide sport – cricket – der den gang blev spillet på Horsens Cricketstadion i Vestergade. Han var med på de første ungdomshold klubben startede, men kom hurtigt på førsteholdet, hvor han fra 1950 til 75 spillede 78 kampe på 1. divisionsholdet. Tage var et godt sjette gærde og han scorede i den tid 1.117 points, hans højeste score var 58 points.

Det var ikke kun ved gærdet han ydede en stor indsats for klubben. Han blev hurtigt involveret i trænergerningen og var i 8 år træner for klubbens juniorer. Her havde han den glæde, at tre af hans elever kom på det danske Cricketlandshold. Det var Erik Olsen, Jørn Steen Larsen og Erik Eliasen.

Samtidig med trænergerningen fulgte han levende med i cricketturneringen i landet. Det gjorde, at han var en efterspurgt cricketdommer i 10 år i første og anden division. Først da det begyndte at knibe med hørelsen, afstod han fra gerningen, for ikke at lave for mange fejlkendelser.

Det kunne ikke undgås, at den megen tid på boldbanerne også førte til yderligere lederarbejde. Han var da også medlem af cricketudvalget i 4 år. I 1977 var der igen bud efter ham, men denne gang i klubbens hovedafdeling. Han blev valgt til klubbens næstformand og varetog klubbens interesser i Sportssammenslutningen, hvor han deltog i de store rivegilder om fordeling af timer i byens haller.

Han havde i sine unge dage været med til at bygge HfS’ klubhus, så det var helt naturligt, at han som næstformand stod for den første udvidelse af det gamle klubhus. I 1980 kunne han som formand for klubben holde indvielsestalen til receptionen i de moderniserede lokaler.. Ud over at holde tilsyn med håndværkere, var han selv involveret i det praktiske med at indrette kælderen til mødelokale, værksted og arkiv for klubben. Kendetegnende for Tages trofasthed overfor sin gamle klub var, i en tid hvor budgetterne var meget stramme, at han kautionerede for et lån på 20.000 kr. på en veksel i sparekassen.

Han fik i 1981 fortjent tildelt HfS’ lederpokal.

Ude af ledelsen kastede han sig over arbejdet med at skaffe penge til cricketafdelingens skrantende kasse. Han mødte sammen med sin hustru Ruth trofast, hver søndag eftermiddag til bankospil i bankohallen Smedegade. Tage foretog sig alt det praktiske med indkøb af præmier og forhandling med ledelsen i bankohallen. Ved siden af dette blev han formand for ”cricketsportens Venner” ligesom han var revisor i cricketafdelingen.

Ved klubbens 75 års jubilæum i 1990 fik han yderst fortjent tildelt klubbens fortjenstnål i sølv.

Tage talte meget, han vidste meget og han var trofast og man kunne stole på ham. Han var energisk, flittig og altid velvillig, og han var en god kammerat.

Tage havde den sorg efter 60 års ægteskab, for tre år siden at miste sin store støtte i livet, sin hustru Ruth. Efter den tid blev løbene mellem gærderne lidt langsommere, han havde sværere ved at parere de hårde bolde. Det blev kun til spredte enere, når han mødtes med ligesindede i HfS Veteranklub. I fredags faldt hans gærde for sidste gang for tidens uovervindelige bold. En beskeden kæmpe er faldet og vi der kendte ham, vil altid mindes ham, for hans glæde ved livet.

Han efterlader sig døtrene Inge og Kirsten og sønnen Steen, fem børnebørn og tre oldebørn.

Æret være hans minde!

Paul Høj